Tampere
Sulkapallo

Sul­ka­set ry on vuonna 1975 perus­tettu perin­tei­käs tam­pe­re­lai­nen sul­ka­pal­loi­lun eri­kois­seura. Vuo­sien var­rella se on kas­va­nut vireäksi ja moni­puo­li­seksi yhtei­söksi, joka kuu­luu­kin Suo­men suu­rim­pien sul­ka­pal­lo­seu­ro­jen jouk­koon. Seu­ran jäse­nistö koos­tuu kai­ke­ni­käi­sistä lajin ystä­vistä — on junio­reita ja aikui­sia, kil­pai­li­joita ja kun­toi­li­joita, jotka har­joit­te­le­vat sään­nöl­li­sesti sekä Tam­pe­reen kau­pal­li­silla hal­leilla että kou­lu­jen salivuoroilla.

Myös kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­mi­nen on aktii­vista. Lisäksi Sul­ka­set pyö­rit­tää alu­eel­lista ran­kin­gia, jär­jes­tää sul­ka­pal­lo­kurs­seja ja kil­pai­luja yri­tyk­sille ja yksi­tyi­sille, ja osal­lis­tuu muu­ten­kin lajin kehit­tä­mi­seen Pir­kan­maan alu­eella yhdessä Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton ja mui­den seu­ro­jen kanssa.